" />
"/>

Nếu nhà cung cấp không giao sản phẩm của thời gian hay chất lượng sản phẩm không đáp ứng các tiêu chuẩn đặt ra trong hợp đồng của bạn, Ngọc Linh Mobile sẽ hoàn trả số tiền được bảo hiểm thanh toán của bạn.

contact from